සිගිරිය නැරඹීමට එන විදේශිකයන්ට ලංකාව ඉන්දියාවට සමාන යැයි පවසයි - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, February 22, 2017

සිගිරිය නැරඹීමට එන විදේශිකයන්ට ලංකාව ඉන්දියාවට සමාන යැයි පවසයි


සීගිරිය යනූ ජාත්‍යයන්තර වශයෙන් කීර්ති නාමයක් දිනූ ලෝක උරුමයක් වශයෙන් ප්‍රකටව ඇති ශ්‍රී ලංකිකයා සතු වූ ඓතිහාසික මෙන් ම පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම් රාශියකින් යුත් ස්ථානයකි. එහි ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක හා වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්‍ෂණ මෙන් ම ගොඩනැගිලි තාක්‍ෂණයජල හා වාරි කර්මාන්ත තාක්‍ෂණය නූතන දක්‍ෂ ඉංජිනේරුවන් පවා මවිතයට පත් කරන්නෙකි. පැරණි සිංහලයා සතු වූ කාර්මික ඥානයශිල්පීය දක්‍ෂතාවඉවසුම් සහගත මනා වූ ශික්‍ෂණයආදි ලක්‍ෂණ රාශියක් පෙන්නුම් කරන නිර්මාණ රාශියක් සීගිරියෙන් දක්නට ලැබේ.


එහෙත් අවසනාවට කරුණ නම් සීගිරිය නැරඹීමටඑන විදේශිකයන්ට අවශ්‍ය ශරීර කෘතයය කරගැනීමට තැනක්වත් නොමැති වීමයි. ඉතින් මේ හේතුවන් විදේශිකයන්ට එම අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට කැලය පාවිච්චිකරන්න යැයි එහි සිටිනා නිලධාරින් පවසන අයුරු  හිරු CIA කැමරාවේ මෙලෙස සටහන් වී ට් ඉබුනා මෙහිදී විදේශිකයන් පවසන්නේ ලංකාව දැන් ඉන්දියාව වගේ බවයි 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here