වැලන්ටයින් එකට Ubisoft ලගෙන් තෑග්ගක් - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, February 13, 2017

වැලන්ටයින් එකට Ubisoft ලගෙන් තෑග්ගක්


ඔන්න Ubisoft පෙබරවාරි 14 දවසේ තෑග්ගක් දෙන්න හදනවා. හැබැයි මේ තෑග්ග  Lovers ලට නෙමේ Gamers ලට Ubisoft ලගේ අලුත්ම Game එක Release වෙන්නේ හෙට ඒ  කියන්නේ පෙබරවාරි 14 Game එකේ නම තමයි For Honer

ඔන්න එහෙනම් Trailer එක බලලා ඉන්නකෝ 
ඉතින් අපි බලමු Game එක කොහොම වෙයිද කියලා

හෙට තමයි දවස  

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here