චාමර වීරසිංහගේ නෑසෙන ගී එකතුව - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, March 11, 2017

චාමර වීරසිංහගේ නෑසෙන ගී එකතුවචාමරගේ අලුත් සිංදු නම් කට්ටියම අහලා ඇති ඒත් එච්චර ප්‍රසිද්ද නැති ඉස්සර කියපු සිංදු ටිකක් අරගෙන අද අවේ ටිකක් කිව්වට ටිකක් නෙමෙයි සිංදු 42 ක් තියෙනවා 
පට්ටම වොයිස් එකක් පට්ටම සිංදු ටිකක් 

එහෙනම් ඔන්න Full Album එකම Download කරගන්නකෝ 


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here