රවීගේ ඉවත් වීමත් සමග බුකියේ හුවමාරු වූ අපූරු පෝස්ට් - පට්ටවැඩ.tk

Breaking

Post Top Ad

Free Advertse Here 0788426481

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, August 10, 2017

රවීගේ ඉවත් වීමත් සමග බුකියේ හුවමාරු වූ අපූරු පෝස්ට්

රවි කරුණානායක මහතා තම අමාත්‍ය දූරයෙන් ඉවත් වීමත් සමග සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල අපූරු Post ටිකක් හුවමාරු වුනා. මේ එවායින් කිහිපයක් අපි මෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නෙමු 
No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here